دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل ارتعاش آزاد نانو ورق های تابعی مدرج مستطیلی با در نظر گرفتن اثر سطح بر اساس تئوری الاستیسیته‌ی غیر محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

Korosh Khorshidi؛ محسن قاسمی؛ مهدی بهرامی


2. Three dimensional transient coupled thermoelasticity analysis of FGM cylindrical panel embedded in piezoelectric layers

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

اکبر علی بیگلو؛ مصطفی طالبی توتی


مقاله مروری

3. مواد هوشمند: مشخصات و کاربردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

محمد سعیدی زادگان


مقاله پژوهشی

4. تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه‌ای تقویت شده با شبکه کاگومه بر مبنای مدل ماتریس سفتی معادل بهبود یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

علی جعفری؛ محمد فدایی


شماره‌های پیشین نشریه