دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل ارتعاش آزاد نانو ورق های تابعی مدرج مستطیلی با در نظر گرفتن اثر سطح بر اساس تئوری الاستیسیته‌ی غیر محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

Korosh Khorshidi؛ محسن قاسمی؛ مهدی بهرامی


شماره‌های پیشین نشریه