نمایه نویسندگان

ب

 • بهرامی، مهدی تحلیل ارتعاش آزاد نانو ورق های تابعی مدرج مستطیلی با در نظر گرفتن اثر سطح بر اساس تئوری الاستیسیته‌ی غیر محلی [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جعفری، علی تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه‌ای تقویت شده با شبکه کاگومه بر مبنای مدل ماتریس سفتی معادل بهبود یافته [(مقالات آماده انتشار)]

س

ط

 • طالبی توتی، مصطفی Three dimensional transient coupled thermoelasticity analysis of FGM cylindrical panel embedded in piezoelectric layers [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عذیری، محمد احسان مدل سازی و بررسی تاثیر پارامتر های تورم بر میزان نرخ تورم در رهایش دارو [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزیزی، علیرضا مدل سازی و بررسی تاثیر پارامتر های تورم بر میزان نرخ تورم در رهایش دارو [(مقالات آماده انتشار)]
 • علی بیگلو، اکبر Three dimensional transient coupled thermoelasticity analysis of FGM cylindrical panel embedded in piezoelectric layers [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فدایی، محمد تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه‌ای تقویت شده با شبکه کاگومه بر مبنای مدل ماتریس سفتی معادل بهبود یافته [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قاسمی، محسن تحلیل ارتعاش آزاد نانو ورق های تابعی مدرج مستطیلی با در نظر گرفتن اثر سطح بر اساس تئوری الاستیسیته‌ی غیر محلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قربانپور آرانی، علی تحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی با هسته مگنتورئولوژیکال و رویه های تقویت شده با گرافن [(مقالات آماده انتشار)]

ک

 • کرباسی زاده، احمد تحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی با هسته مگنتورئولوژیکال و رویه های تقویت شده با گرافن [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • نیکنژاد، شهریار تحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی با هسته مگنتورئولوژیکال و رویه های تقویت شده با گرافن [(مقالات آماده انتشار)]