دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

تحلیل ارتعاش آزاد نانو ورق های تابعی مدرج مستطیلی با در نظر گرفتن اثر سطح بر اساس تئوری الاستیسیته‌ی غیر محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

Korosh Khorshidi؛ محسن قاسمی؛ مهدی بهرامی


Three dimensional transient coupled thermoelasticity analysis of FGM cylindrical panel embedded in piezoelectric layers

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

اکبر علی بیگلو؛ مصطفی طالبی توتی


مقاله مروری

مواد هوشمند: مشخصات و کاربردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

محمد سعیدی زادگان


مقاله پژوهشی

تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه‌ای تقویت شده با شبکه کاگومه بر مبنای مدل ماتریس سفتی معادل بهبود یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

علی جعفری؛ محمد فدایی


تحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی با هسته مگنتورئولوژیکال و رویه های تقویت شده با گرافن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

علی قربانپور آرانی؛ احمد کرباسی زاده؛ شهریار نیکنژاد


مدل سازی و بررسی تاثیر پارامتر های تورم بر میزان نرخ تورم در رهایش دارو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

محمد احسان عذیری؛ علیرضا عزیزی


شماره‌های پیشین نشریه