اعضای هیات تحریریه

سردبیر

اکبر علی بیگلو

استاد مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

abeiglooqut.ac.ir

مدیر مسئول

مصطفی طالبی

دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

talebiqut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

رضا انصاری

استاد مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان، رشت، ایران

r_ansariguilan.ac.ir

فرزاد ابراهیمی

دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

febrahimyeng.ikiu.ac.ir

شاهرخ حسینی هاشمی

استاد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

shhiust.ac.ir

قادر رضازاده

استاد مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

g.rezazadehurmia.ac.ir

محمد شرعیات

استاد مهندسی مکانیک و خودرو دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

shariyatkntu.ac.ir

مجتبی صدیقی

استاد مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

mojtabaaut.ac.ir

مصطفی طالبی

دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

talebiqut.ac.ir

محمد فدایی

دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

fadaeequt.ac.ir

علی قربانپور آرانی

استاد مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

aghorbankashanu.ac.ir

محمد صادق معرفت

استاد مهندسی عمران دانشگاه تهران، تهران، ایران

mmarefatut.ac.ir

مهدی معرفت

استاد مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

maerefatmodares.ac.ir

ابوالفضل معصومی

استاد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، تهران، ایران

amasomiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

قدرت کرمی

استاد مهندسی مکانیک دانشگاه ایالت داکوتای شمالی، ایالات متحده امریکا

g.karamindsu.edu

محمد محجوب

استاد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران- تهران، ایران
استاد مدعو دانشگاه هاروارد، ایالات متحده امریکا

mmahjoobut.ac.ir

رضا نخعی جازار

استاد مهندسی مکانیک دانشگاه RMIT استرالیا

reza.nakahiejazarrmit.edu.au