نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اثر سطح تحلیل ارتعاش آزاد نانو ورق های تابعی مدرج مستطیلی با در نظر گرفتن اثر سطح بر اساس تئوری الاستیسیته‌ی غیر محلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارتعاش آزاد نانو ورق تابعی مدرج تحلیل ارتعاش آزاد نانو ورق های تابعی مدرج مستطیلی با در نظر گرفتن اثر سطح بر اساس تئوری الاستیسیته‌ی غیر محلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارتعاشات آزاد تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه‌ای تقویت شده با شبکه کاگومه بر مبنای مدل ماتریس سفتی معادل بهبود یافته [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پوسته استوانه ای تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه‌ای تقویت شده با شبکه کاگومه بر مبنای مدل ماتریس سفتی معادل بهبود یافته [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تئوری الاستیسیته‌ی سطح تحلیل ارتعاش آزاد نانو ورق های تابعی مدرج مستطیلی با در نظر گرفتن اثر سطح بر اساس تئوری الاستیسیته‌ی غیر محلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تئوری الاستیسیته‌ی غیر محلی تحلیل ارتعاش آزاد نانو ورق های تابعی مدرج مستطیلی با در نظر گرفتن اثر سطح بر اساس تئوری الاستیسیته‌ی غیر محلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تئوری های اصلاح شده تغییر شکل برشی تحلیل ارتعاش آزاد نانو ورق های تابعی مدرج مستطیلی با در نظر گرفتن اثر سطح بر اساس تئوری الاستیسیته‌ی غیر محلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تورم 4 مدل سازی و بررسی تاثیر پارامتر های تورم بر میزان نرخ تورم در رهایش دارو [(مقالات آماده انتشار)]

خ

 • خواص ذاتی مواد هوشمند: مشخصات و کاربردها [(مقالات آماده انتشار)]
 • خود ترمیم مواد هوشمند: مشخصات و کاربردها [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دارورسانی 1 مدل سازی و بررسی تاثیر پارامتر های تورم بر میزان نرخ تورم در رهایش دارو [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • رهایش دارو 2 مدل سازی و بررسی تاثیر پارامتر های تورم بر میزان نرخ تورم در رهایش دارو [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش ناویه تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه‌ای تقویت شده با شبکه کاگومه بر مبنای مدل ماتریس سفتی معادل بهبود یافته [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • سازه مهندسی مواد هوشمند: مشخصات و کاربردها [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فیلم پلیمری 3 مدل سازی و بررسی تاثیر پارامتر های تورم بر میزان نرخ تورم در رهایش دارو [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • مشبک کاگومه تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه‌ای تقویت شده با شبکه کاگومه بر مبنای مدل ماتریس سفتی معادل بهبود یافته [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهندسی هسته ای مواد هوشمند: مشخصات و کاربردها [(مقالات آماده انتشار)]
 • مواد هوشمند مواد هوشمند: مشخصات و کاربردها [(مقالات آماده انتشار)]